První část nového letiště Istanbul, považovaného za největší letiště světa, byla úspěšně uvedena do provozu

Výstavba Istanbul New Airport u Černého moře severně od Istanbulu nahradila stávající kapacitně nevyhovující letiště lokalizované v hlavním městě Turecka. Společnost SG Geotechnika a.s. zajistila projekt zemních prací a geotechnický dozor stavby nového letiště, které se nachází v seismicky aktivní oblasti se složitými geologickými podmínkami s výskytem množství sesuvů.


Projekt nového letiště uvažoval s 6 ranvejemi, jedním hlavním a jedním vedlejším terminálem a celkovou kapacitou až 200 milionů cestujících ročně. Lokalita na pobřeží Černého moře zahrnovala území o rozměrech 7x10 km, kde v minulosti probíhala povrchová selektivní těžba uhlí. S těžbou zároveň docházelo k zakládání výsypek těžených nadložních jílů a jílovců a v některých místech také ukládání komunálního odpadu. Důsledkem této činnosti byl vznik geomorfologicky nesmírně členitého území s geologicky složitými podmínkami a výskytem četných sesuvů i rozsáhlejšího charakteru, a to vše v seismicky aktivní oblasti v blízkosti severoanatolského zlomu.


Společnost SG Geotechnika a.s. byla součástí mezinárodního týmu stávajícího ze 40 odborníků z 8 zemí a navrhla projekční práce, podílela se na vyhodnocování doplňkových geologických průzkumů a rovněž prováděla geotechnický dozor nad zemními pracemi. Okolnosti a podmínky, za kterých vznikal projekt zemních prací, kladly vysoké nároky na odbornost, disciplinovanost a schopnost řešit nestandardní problémy.


Charakter území s nadmořskou výškou od 0 do 200 m.n.m. podmiňoval potřebu vybudovat násypy o výšce až 75 m z místních materiálů a rovněž odtěžit zářezy s výškou až 70 m. Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu budoucího letiště si vynutil projekci a realizaci poměrně masivního statického zabezpečení podloží. Jedním z požadavků kladených na projekt a realizaci bylo zachování provozuschopnosti letiště při výskytu zemětřesení s intenzitou, která odpovídá návratové periodě 75 let, a zároveň nesmí dojít k totálnímu kolapsu a destrukci pro intenzitu zemětřesení odpovídajícího periodě 2475 let.

Fotogalerie