Oznámení akcionářům

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost SG Geotechnika a.s., IČ: 41192168, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), oznamuje, že dne 27.9.2016 přijala společnost ARCADIS Europe B.V. jakožto jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady rozhodnutí o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie formou změny stanov Společnosti, tj. o přeměně 48.109 kusů kmenových akcií  na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč na 48.109 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (dále jen „Přeměna akcií“).

O tomto rozhodnutí byl dne 27.9.2016 sepsán JUDr. Evou Krejcarovou, notářkou se sídlem v Praze notářský zápis N 314/2016, NZ 362/2016, který byl založen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti. Odevzdání listinných akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hod. v sídle Společnosti. Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním svých akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 Občanského zákoníku určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Představenstvo Společnosti dále vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů).  

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář Společnosti číslo svého majetkového účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 Občanského zákoníku stanovena dodatečná lhůta ke sdělení čísla tohoto účtu v délce 2 měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář Společnosti číslo svého majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.  

SG Geotechnika a.s.