Pražské geotechnické dny letos přiblížily problematiku komplexních řešení nestabilních území

Pražské geotechnické dny 2019 přiblížily problematiku komplexních řešení nestabilních území v celosvětovém kontextu. Ve dnech 13. a 14. května 2019 proběhl již 27. ročník geotechnické konference – Pražské geotechnické dny (Prague Geotechnical Days). První konferenční den se tradičně konal v historických prostorách Akademie věd České republiky v Praze na ulici Národní. Pozvání do květnové Prahy přijalo letos 8 přednášejících s příspěvky věnovanými problematice komplexního geotechnického řešení nestabilních území. O skrytých rizicích v širší zóně ovlivněné sesuvem mluvil, jako první přednášející, prof. Alexander M. Puzrin ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu.

Případové studie nestabilních svahů od české D8 po pobřeží v Karibiku

Pro Středoevropana až exotické téma přednesl Ing. William Fuentes, PhD. z kolumbijské Univerzity del Norte - Stabilizace svahu a návrh zakládání na nestabilním podloží karibského pobřeží. Tuzemskými zástupci na této mezinárodní konferenci byli doc. Eva Hrubešová, doc. Pavel Pospíšil a prof. Naďa Rapantová z Technické univerzity Ostrava se svojí přenáškou Komplexní přístup k numerické simulaci potenciálně nestabilních svahů.
Doc. Franz Tschuchnigg z Technické univerzity v Grazu přednášel o výhodách analýzy MKP při návrhu podle mezních stavů a prof. Caterina di Maio z univerzity Basilicata mluvila o monitoringu a analýze svahových pohybů (zemních proudů) v městském území. Modelování pilotových základů pomocí makroprvků popisoval prof. Claudio Tamagini z Perugijské univerzity.  Druhým tuzemským přednášejícím byla prof. Jana Frankovská ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě, se svojí přednáškou na téma Geotechnický návrh dálničních zářezů v potenciálně nestabilních oblastech.

Cena akademika Quido Záruby, velikána československé aplikované vědy

Po skončení přednášky prof. Frankovské proběhla slavnostní ceremonie – udělování Ceny akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky. V letošním roce se komise Zárubovy ceny rozhodla, s přihlédnutím k tématům prací a dle pravidel, udělit cenu v obou kategoriích – Věda a výzkum a Praktické aplikace. V kategorii Věda a výzkum získal cenu Ing. Jakub Panuška, PhD. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě za svoji dizertační práci - Měření pružných vlastností písků s příměsí jemnozrnných částic pomocí bender / extender elementů. V kategorii Praktické aplikace pak Mgr. Pavel Tůma ze společnosti PUDIS a.s. za svoji práci Metoda klíčových bloků a její praktické využití na tunelových stavbách.

27. Pražská geotechnická přednáška nastínila případové studie v evropském i celosvětovém kontextu

Jako poslední přišla na řadu 27. Pražská geotechnická přednáška (Prague Geotechnical Lecture), které se v letošním roce ujal prof. Rolf Katzenbach z Technické univerzity v Darmstadtu. Ve své přednášce prof. Katzenbach rozebíral zajímavé příklady z letité praxe v geotechnickém inženýrství a věnoval se rozboru kinematiky a dynamiky velkých sesuvů z různých částí světa i střední Evropy – například známý sesuv na dálnici D8 u obce Dobkovičky.

Odborný workshop pojednal o zdárných příkladech v Německu a Spojených arabských emirátech

Na druhý konferenční den poskytla, již také tradičně, prostory Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Workshop na téma kombinace plošných a hlubiných základů (combined pile-raft foundation) pro výškové stavby, vedený kolegou prof. Katzenbacha – Ing. Steffen Leppla, pojednával o možnostech využití kombinovaného zakládání, na příkladech zejména z Německa a Spojených arabských emirátů a o ekonomických i ekologických pozitivech tohoto typu zakládání v porovnání např. s hlubinným založením na pilotách.

I přes několik nesnází, které pořádání Pražských geotechnických dnů 2019 přineslo – a které jistě nese pořádání jakékoli větší akce, se letošní ročník velmi vydařil. Zúčastnilo se více než 80 posluchačů, jejichž kladných ohlasů si jako pořadatelé vážíme a máme z nich velkou radost.

Za pořadatele - společnost SG Geotechnika, Univerzitu Karlovu a Česko-slovenskou společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, bychom rádi poděkovali všem přednášejícím, návštěvníkům i ostatním, podílejícím se na přípravě i atmosféře letošních PGD a zároveň bychom rádi již nyní vybídli k účasti na příštím ročníku.

Fotogalerie