Geotechnika

Geotechnický monitoring (GTM) podzemních staveb je souhrnem činností směřujících k zjišťování aktuálního stavu spolupůsobení podzemní stavby, respektive důlního díla s okolním horninovým prostředím. Slouží tudíž ke sledování vývoje tohoto stavu mezi sledovanou konstrukcí a okolním horninovým prostředím v čase a prostoru a prostřednictvím přijímání vhodných opatření k udržování požadovaného stavu v mezích určených projektem díla.

GT monitoring je komplexní činnost, pozůstávající z instrumentace vlastního měření a dalších od těchto činností neoddělitelných činností jako je identifikace geotechnických rizik, projekt monitoringu, sběr, přenos naměřených dat, jejich zpracování, hodnocení a interpretace. GTM je základním prvkem v systému řízení rizik během výstavby podzemního či obecně jakéhokoliv inženýrského díla.

Vychází z observační metody, kdy se na základě pozorování skutečné odezvy horninového masivu na výstavbu upravuje technologie výstavby, případně i prováděcí projekt. Cílem monitoringu je především predikce dalšího vývoje chování sledovaného systému na základě posouzení jeho předchozího vývoje a zhodnocení geomechanického modelu z fáze průzkumu ve smyslu interakce horninový masiv – stavba. Veškeré tyto činnosti slouží pro návrh opatření zajišťujících, aby se toto chování udrželo v projektem definovaných žádoucích mezích. S tím souvisí i kontrola účinnosti opatření a předpověď nebezpečí vzniku nežádoucích jevů během výstavby. 

Specializované služby:

  • informační systém geotechnického monitoringu - BARAB®