D35 Janov – Opatovec, podrobný GTP

Na základě objednávky a následně uzavřené smlouvy o dílo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byl proveden podrobný geotechnický průzkum úseku stavby D35 v úseku Janov – Opatovec v km 62,750 – 74,463 (o délce 11,713 km), s ním souvisejících dvou mimoúrovňových křižovatek (MÚK Mikuleč v km 68,310 a MÚK Opatovec v km 74,120), železničního mostu na trati Svitavy - Česká Třebová v žkm 233,0, dále k výstavbě přeložek silnic I. - III. tříd o celkové délce 6,379 km, výstavbě sedmi dálničních, čtyř nadjezdů nad D35 a jednoho silničního mostu mimo D35 a dvou ekoduktů.

Dodané služby

 • provedeno 127 průzkumných IG jádrových vrtů o celkové metráži 1536 bm
 • provedeno 10 presiometrických jádrových vrtů o celkové metráži 186 bm
 • provedeny 4 ks hydrogeologických vrtů o celkové metráži 59 bm
 • odebráno 292 ks porušených vzorků třídy 3B, 25 ks neporušených vzorků tř. 1(2)A a 48 ks horninových vzorků tř.1A a 13 ks tř.2A
 • odebráno a analyzováno 11 ks vzorků podzemní vody pro stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce a 15 ks podzemní vody z vybraných evidovaných studní a 5 vzorků z hydrogeologických vrtů pro stanovení kvalitativních parametrů
 • vymapováno a pasportizováno celkem 45 hydrogeologických objektů v okolí trasy
 • ve čtyřech vrtech byly zjišťovány hydraulické vodivosti zkoumaného horninového prostředí
 • v rámci průzkumu provedeno 21 ks presiometrických měření na deseti vrtech u mostních objektů
 • pro upřesnění geologické stavby byly na dvou zářezech a třech mostních objektech realizovány geofyzikální měření pomocí metod MRS, ERT a VES, celkem proměřeno 4010 m
 • v místech projektovaných mostních objektů změřeny zdánlivé měrné odpory půdy na 26 stanovištích
 • provedeny geotechnické výpočty za účelem posouzení navrženého sklonu svahů zářezů (4 profily), stanovení časového průběhu sedání podloží pod násypy a v místech přechodových oblastí mostních objektů (9 profilů) a stanovení sedání zásypu opěr vlivem zatížení od vlaku (1 profil)

Výzva

Upřesnění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů a ověření geotechnických vlastností zemin a hornin vyskytujících se v zájmovém území

Náš přístup

Zhodnocení výsledků archivních prací, realizace terénních a laboratorních prací, vyhodnocení nově získaných poznatků.

Výsledek

Zpracování závěrečné zprávy podrobného geotechnického průzkumu jako jednoho z podkladů pro dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. Výsledky provedeného geotechnického průzkumu je tak možné využít při dalších fázích projektování.

Jméno klienta

Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice

Termín dokončení

12/2018