I/53 Miroslav Branišovice, podrobný GTP

Na základě objednávky a následně uzavřené smlouvy o dílo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR byl proveden podrobný geotechnický průzkum úseku stavby Miroslav-Branišovice, silnice I/53 Lechovice-Pohořelice, s ním souvisejících dvou MÚK, přeložek silnic II. a III. třídy, účelových komunikací a polních cest a 8 mostních objektů. V rámci stavby bude provedena i výstavba dvou nových železničních mostů na trati ČD Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou a demolice jednoho stávajícího železničního mostu, který převádí uvedenou trať přes stávající silnici I/53. V souvislosti s tím bude provedena úprava svršku a spodku trati v nutném rozsahu a délce vyplývající z charakteru a rozsahu stavby. Délka námi zkoumaného úseku stavby byla 5 200 m.

Dodané služby

  • provedeno 71 průzkumných jádrových vrtů o celkové metráži 792 bm
  • provedeno 16 ks sond statické penetrace o celkové metráži 168 bm
  • odebráno 174 ks porušených vzorků třídy 3B a 97 ks neporušených vzorků třídy 1 (2) A
  • odebráno a analyzováno 14 ks vzorků podzemní vody pro stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce a 13 ks podzemní a povrchové vody pro stanovení kvalitativních parametrů
  • na projektantem vybraném čtyřech místě ověřena vsakovací schopnost horninového prostředí nálevovou vsakovací zkouškou
  • vymapováno a pasportizováno celkem 7 hydrogeologických objektů v okolí trasy a 4 povrchové toky
  • v místech projektovaných mostních objektů změřeny zdánlivé měrné odpory půdy
  • podél železničního násypu tratě č. 244 byla provedena geofyzikální měření metodami MEM a MRS (celkem proměřeno cca 600 m)
  • pro určení únosnosti zemní pláně tělesa železničního spodku, resp. statického modulu přetvárnosti železničního spodku tratě č. 244 byly na čtyřech místech na násypu železniční tratě provedeny při bázi čtyř kopaných sond čtyři statické zatěžovací zkoušky
  • provedeny geotechnické výpočty za účelem posouzení navrženého sklonu svahů násypů, stability zářezů a sedání podloží pod násypy

Výzva

Upřesnění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů a ověření geotechnických vlastností zemin a hornin vyskytujících se v zájmovém území

Náš přístup

Zhodnocení výsledků archivních prací, realizace terénních a laboratorních prací, vyhodnocení nově získaných poznatků.

Výsledek

Zpracování závěrečné zprávy podrobného geotechnického průzkumu jako jednoho z podkladů pro dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby. Výsledky provedeného geotechnického průzkumu je tak možné využít při dalších fázích projektování.

Jméno klienta

Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno

Termín dokončení

02/2018