I/53 Znojmo - Lechovice, podrobný GTP

Cílem bylo provést podrobný geotechnický průzkum v souvislosti s opravou silnice I/53 Znojmo – Lechovice, v úseku km 4,100 – 11,292. Hlavním úkolem bylo upřesnění inženýrskogeologických poměrů a ověření geotechnických vlastností zemin a hornin vyskytujících se v zájmovém území. Podrobný GTP měl poskytnout dostatečné informace pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby.

Šlo o blízké okolí stávající silnice I/53 v úseku mezi Lechovicemi a Znojmem. Počátek ležel v km 4,100, tj. cca 100 m za křižovatkou silnic I/53 a II/408 směrem na Brno a úsek končil v km 11,292 před obcí Lechovice.

Ve zkoumaném úseku jsou projektovány 4 mostní objekty. Tři mostní objekty (SO 201 – SO 203) jsou určeny pro migraci nízké zvěře, čtvrtý most SO 204 je navržen v místě rušené křižovatky se silnicí III/41313 jako podjezd polní cesty a cyklostezky.

Dodané služby

  • provedeno 56 průzkumných jádrových vrtů o celkové metráži 305 bm
  • provedeno 27 ks sond dynamické penetrace o celkové metráži 130 bm
  • odebráno 112 ks porušených vzorků třídy 3B a 32 ks neporušených vzorků třídy 1 (2) A
  • na vybraných čtyřech místech ověřena vsakovací schopnost horninového prostředí nálevovou vsakovací zkouškou
  • v místech projektovaných mostních objektů změřeny zdánlivé měrné odpory půdy
  • ve třech profilech bylo provedeno posouzení míry stability.

Výzva

Provedení podrobného geotechnického průzkumu

Náš přístup

Zhodnocení výsledků archivních prací, realizace terénních a laboratorních prací, vyhodnocení nově získaných poznatků.

Výsledek

Zpracování závěrečné zprávy podrobného geotechnického průzkumu jako jednoho z podkladů pro dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby

Jméno klienta

Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno

Termín dokončení

11/2016