Hranická propast - 3D model

Na jaře roku 2017 provedla společnost SG Geotechnika a.s. letecký průzkum suché části Hranické propasti. Z bezpilotního letadla pořídila sadu digitálních fotografií, a z nich vytvořila 3D model suché části propasti. Záměrem bylo vytvoření 3D digitálního georeferencovaného modelu suché části propasti a pořízení termovizních snímků jejích částí. K tomuto účelu byla vybrána metoda digitální letecké fotogrammetrie s použitím bezpilotního letadla (UAV) se zavěšenou RGB a termální kamerou.

Dodané služby

Terénní práce probíhaly v květnu 2017 ve spolupráci s Českou Speleologickou společností, ZO 7-02 Hranický kras, která se výzkumem, průzkumem, dokumentací a ochranou Hranické propasti dlouhodobě zabývá. Práce proběhly se souhlasem Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Olomoucko.
Společnost SG Geotechnika a.s. je držitelem „Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly“ vydaného Úřadem pro civilní letectví. V současné době provozuje 2 bezpilotní systémy (UAS) s kamerami snímajícími ve třech spektrálních pásmech.
K pracím bylo využito šesti vrtulové bezpilotní letadlo Vespadrones Xyris6 o vzletové hmotnosti 9 kg s výměnným stabilizačním závěsem umožňujícím natočení kamer libovolným směrem nezávisle na směru letu dronu. Na něm byla zavěšena RGB kamera s rozlišením 24 MPix a profesionální termo kamera Workswell Wiris snímající v pásmu 7,5 – 13,5 μm.
Pořízené snímky byly zpracovány v softwaru Agisoft do podoby mračna bodů a z nich vygenerována trojúhelníková síť (mesh). Takto vzniklý model byl transformován do souřadnicového systému S-JTSK pomocí vlícovacích bodů, předem určených geodetickým měřením s využitím aparatur GNSS (družicové měření).
Výsledný model podává věrnou informaci o rozměrech, sklonitosti a členitosti skalních masívů v suché části Hranické propasti, ale je částečně negativně ovlivněn pokročilou vegetační dobou. V oblasti dna a horní hrany jícnu je vidět značné zastínění vzniklé vzrostlou vegetací. Při analýze termovizních snímků vyplynula nutnost provedení dodatečného snímkování při lepších teplotních poměrech. Z těchto důvodů plánujeme obě metody použit ještě jednou za příznivějších klimatických podmínek v podzimních měsících roku 2017.

Výzva

Suchá část Hranické propasti představuje pro letecké práce neobvyklé a náročné prostředí. Stromy a skalními stěnami je přesně daný a omezený prostor pro manipulaci a ztráta GPS signálu pilotovi značně komplikuje ovládání stroje a téměř vylučuje možnost nápravy případných chyb v pilotování.

Náš přístup

Prozatímní výstupy letecké dokumentace Hranické propasti ukazují netradiční možnosti využití tohoto druhu technologií a jejich aplikace i na ztížené podmínky realizace.

Výsledek

Výsledkem prací je digitální 3D model suché části Hranické propasti, vytvořený ze snímků získaných za pomoci bezpilotního letadla. Takový druh leteckého snímkování a následné sestavení modelu byly v podmínkách Hranické propasti realizovány historicky vůbec poprvé. Výsledný 3D model lze stáhnout a prohlížet zde.