Hřebeč - dlouhodobý monitoring sesuvu

ARCADIS Geotechnika a.s. provádí na lokalitě dlouhodobé sledování sanace rozsáhlého sesuvu z roku 2006. Monitorovací systém byl navržen již během realizace sanace na přelomu let 2006/2007 jako stavební a díky plné funkčnosti je využíván i nadále pro etapu dlouhodobého monitoringu. Součástí monitorovacího systému je soustava trigonometrických bodů, která pokrývá jak těleso sanovaného sesuvu, tak význačná místa v jeho okolí. Dále je přeměřováno a vyhodnocováno pět inklinometrických vrtů v tělese sanace a v náspu komunikace I/35 a dvojice tyčových extenzometrů ve vyztužené zemní konstrukci přitěžovací lavice tělesa sanace sesuvu. Přeměření systému probíhá v půlročním rytmu a výsledky jsou předávány objednateli prací  v podobě ročních zpráv.

Sanace sesuvu u tunelu Hřebeč získala ve 4. ročníku soutěže Dopravní stavba roku 2006 Čestné uznání poroty.

Dodané služby

  • trigonometrické sledování pevných geodetických bodů
  • přeměřování inklinometrických vrtů v oblasti sesuvu nad i pod silnicí I/35
  • přeměřování vícestupňových horizontálních tyčových extenzometrů na výztužných mřížích
  • fyzické prohlídky lokality za využití horolezeckých technik
  • komplexní vyhodnocovaní  naměřených dat a zjištěných skutečností formou periodických zpráv

Výzva

Návrh, realizace a dlouhodobý plně funkční komplexní monitoring náročné geotechnické konstrukce sanace sesuvu

Náš přístup

Návrh systému využívajícího několik technologií geotechnického monitoringu, které se navzájem doplňují a upřesňují

Výsledek

Monitorovací systém zaručuje dostatečnou kontrolu případné reaktivace sesuvu

Jméno klienta

Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice

Termín dokončení

2015-10-09 22:00:00