Tunely - Nové spojení-monitoring

„Nové spojení žst. Praha hl.n. a Masarykovo nádr. se žst. Libeň, Vysočany a Holešovice" je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intraviánu hl.m. Prahy, sloužící potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy. Jejím úkolem je přestavba železničního uzlu a zkapacitnění tratě do žst. Praha hl. n. s napojením na žst. Masarykovo nádraží.

Stavba sestává ze dvou dvoukolejných tunelů, které jsou vedeny v podélné ose vrchu Vítkova. Stavba zahrnuje 10 železnič- ních mostů, 2 silniční mosty, 11 pro-pustků a 2 dvoukolejné tunely o délce ražené části 2401 m. Tunely byly raženy technologií NRTM, plocha výrubu činila 91 m2.

Dodané služby

  • pasportizace, geologická a hydrogeologická dokumentace
  • geodetické sledování na povrchu a v podzemí
  • geotechnická, dynamická, akustická a seismická měření
  • stavební a geotechnický dozor

Výzva

Přestavba městského železničního uzlu s propojením pražských nádraží

Náš přístup

Pasportizace budov ovlivněných stavbou tunelu, geotechnický dohled

Výsledek

Propojení pražských nádraží zkvalitní a zrychlí železniční provoz v centrální oblasti Prahy a zlepší dostupnost dálkových železničních koridorů

Jméno klienta

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Termín dokončení

2010-12-19 23:00:00